19. 4. 2020 | Aktuality

Univerzity za klima JAMU

Klimatická změna v důsledku globálního oteplování je vědecky dokázanou realitou a je součástí našich životů, ať už chceme, nebo ne. Cítíš potřebu s tím něco dělat, ale nevíš, jak? Přidej se k nám!

Autor: Martin Jakubec

Univerzity za klima (UzK) je celorepubliková iniciativa studentů a zaměstnanců vysokých škol, kterým není lhostejné, jaké stanovisko vůči tématu environmentální zodpovědnosti zaujímá jejich alma mater. Iniciativa je postavená nehierarchicky a otevřeně: jejím členem se může stát student, pedagog, děkan i školník. Členství spočívá v přihlášení se na mailing list či jiný komunikační kanál a v účasti na veřejných schůzích, na kterých jsou nehierarchicky (tzn. každý se může vyjádřit a každé rozhodnutí musí schválit všichni přítomní, ne pouze většina) projednávány jednotlivé programové body a další aktivity.

Iniciativa UzK vznikla na jaře 2019 mezi studenty Univerzity Karlovy v Praze v myšlenkové návaznosti na celosvětovou středoškolskou iniciativu Fridays for Future. Brněnská skupina UzK se začala formovat v průběhu září 2019, což vyvrcholilo první veřejnou schůzí Univerzit za klima Brno na Fakultě sociální studií Masarykovy univerzity v rámci Týdne pro klima. Byly zde ustanoveny hlavní programové body, o jejichž prosazení na zapojených univerzitách UzK usiluje. Jejich formulace se pro každou ze zúčastněných škol mírně liší, to zásadní shrnují následující body:

1) Vznik oddělení udržitelnosti

Na univerzitě by měla být oficiálně vedením školy zřízena pracovní skupina či pracoviště složené ze studentů i zaměstnanců fakulty, které se bude systematicky věnovat tématu udržitelnosti v rámci instituce. Aby byl přístup systematický, je třeba vytvořit strategii udržitelnosti pro univerzitu. Tato skupina bude navrhovat konkrétní kroky aplikování požadavků v rámci specifika univerzity a bude se účastnit všech důležitých auditů souvisejících s provozem školy.

2) Třetí role univerzity

Na základě existujících dat by fakulta měla uznat urgentnost klimatické krize a směrem k veřejnosti plnit svoji tzv. třetí roli – tedy jít svými kroky etickým příkladem nejen svým studentům, ale jako státní instituce i veřejnosti. Univerzita by měla v otázkách ekologie a klimatu poskytovat politické reprezentaci vědecky podloženou argumentaci a aktivně vstupovat do společenských a politických debat (například tlak na větší zastoupení akademických odborníků v tzv. Uhelné komisi), spolupráce s Magistrátem města Brna apod.

3) Obnovitelná energie a spotřeba

Univerzita by se měla zodpovědně postavit ke klimatické krizi a vytyčit si kroky k dosažení uhlíkové neutrality spolu se závazkem k jejímu dosažení v co nejbližším datu. Bude nutné mít k dispozici audit energetické náročnosti budov, nakládání s odpady, vodou apod. Při nákupu energií by energie z obnovitelných zdrojů měly mít zvyšující se podíl, a v konečném důsledku by se mělo přejít pouze na dodavatele obnovitelné energie. Zároveň je třeba na základě energetického auditu snižovat svoji energetickou spotřebu.

4) Udržitelná mobilita 

Univerzita by měla motivovat k udržitelným formám dopravy (např. započítání cesty vlakem do pracovní doby) a aktivně se zapojovat do aktuálních projektů, podporovat možnosti studentů a akademických pracovníků používat méně uhlíkově zatěžující dopravu na mezinárodní akce (tj. respektovat jejich potřeby a poskytnout jim finance na možné zvýšené výdaje).

5) Udržitelnost jako kritérium a zodpovědná spolupráce

Dopad na klima a životní prostředí by měl být považován za zásadní kritérium při rozdělování univerzitních financí. Z toho důvodu by kritérium udržitelnosti mělo být přítomno ve výběrových řízeních zadávaných univerzitou. Univerzita nebude navazovat spolupráci a přijímat finanční podporu od významných znečišťovatelů životního prostředí a těch, kteří přispívají k prohlubování sociálních nespravedlnosti. Univerzita by měla prověřit sponzory školou pořádaných akcí a festivalů a položit si otázku, zda jejich činnost není v etickém protikladu s hodnotami školy. Problematičtí jsou nejen tzv. uhlobaroni a dopad jejich činnosti na životní prostředí, ale také např. neetická spekulace s nájemními byty apod. 

6) Udržitelné stravování a zodpovědné nakládání s odpadem

Univerzita bude ve svých stravovacích zařízeních a automatech preferovat udržitelnost ve stravování a přestane nabízet potraviny extrémně zatěžující životní prostředí. Jídla by měla být připravována z regionálních potravin a důraz by měl být kladen na dostatečný počet bezmasých jídel. Ve stravovacích zařízeních by neměly být používány jednorázové obaly a měly by být nahrazeny alternativami. Univerzita by měla zodpovědně třídit veškerý odpad produkovaný na půdě univerzity a postarat se o jeho skutečnou recyklaci. Dále by měla přistoupit k ekologičtější možnosti tisku (recyklovaný papír, ekologické barvy) a digitalizaci, kterou přispěje k minimalizaci spotřeby papíru.

Univerzita by měla o řešení následujících kroků a financování aktivně informovat celou akademickou obec a jednat transparentně.

Následně vznikly buňky UzK i na Palackého univerzitě v Olomouci a také v Ostravě a dalších městech. V listopadu 2019 uspořádaly UzK na Univerzitě Karlově v Praze okupační stávku, jejímž cílem bylo prosazení požadavků a kritika kontroverzní finanční podpory univerzity společností Home Credit. V průběhu podzimu vznikla ze studentů JAMU, kteří schůzky UzK navštěvovali, „jamácká“ buňka UzK. Chápeme, že některé požadavky UzK, formulované původně pro školy velikosti Karlovy či Masarykovy univerzity, nejsou v plné šíři aplikovatelné na mnohem omezenější a specifičtější podmínky JAMU (např. sídlem v historických budovách apod.). Od ledna 2020 proto aktivně komunikujeme s akademickým senátem a vedením JAMU ohledně reálných možností aplikace těchto bodů na půdě naší školy. Aktuálně se zaměřujeme na bod číslo jedna, tedy vznik oddělení udržitelnosti. Dosud jsme v malém akademickém senátu DF JAMU předběžně vyjednali výzvu na vedení školy směřující ke vzniku skupiny složené jak ze studentů, tak akademických pracovníků DIFA, která se bude pravidelně scházet nad reálnými možnostmi zvyšování environmentální zodpovědnosti naší fakulty. Zatím jsme se však jejího zřízení nedočkali. Zároveň jsme navázali kontakt se zástupci akademického senátu HF, kteří o podobné snahy budou usilovat na svojí fakultě. Naším cílem je spolupráce na řešeních environmentální zodpovědnosti mezi oběma fakultami. Chceme však vytvářet i konkrétní aktivity pro studenty. Připravujeme „osvětovou“ besedu pro celou akademickou obec JAMU o problematice globálního oteplování a klimatické krize s experty z přírodovědecké fakulty MUNI, ekologickými aktivisty a profesionálními divadelníky, kteří se touto problematikou zabývají ve své tvorbě.

Téma environmentální zodpovědnosti je totiž celospolečenské tématem, ke kterému mají blízko specificky umělci a studenti uměleckých škol. Životní prostředí totiž není jen příroda, ale také konkrétní prostředí, ve kterém žijeme. Na něm se projevují i ekonomické a sociální změny, které klimatická změna přináší, a ovlivňují tak celou společnosti. Divadlo je ze své podstaty komunitním uměním a v intelektuální i osobním setkávání se mezi tvůrci a diváky přirozeně vyžaduje témata rezonující celou společností. Věříme, že akcentování jednoho z těch nejpalčivějších zvýší celkově uvědomělost naší akademické obce a pomůže nám lépe plnit naši etickou třetí roli.

Jamácká buňka UzK funguje, stejně jako celá UzK, čistě na dobrovolnosti a přesvědčení, že aktivita kolektivu má větší smysl než aktivita jednotlivce. Je pro nás důležitý DIY aspekt iniciativy: jde o aktivitu studenta pro studenta, člověka pro člověka, díky které se rozhodování o ekologických opatřeních stává přístupnějším, demokratičtějším. Proto se nyní snažíme o sobě dávat vědět a rozšiřovat počet našich členů. Na konci roku jsme dvakrát uspořádali otevřenou schůzi brněnských UzK přímo na JAMU v ateliéru č. 406. V březnu jsme uspořádali v rámci Salonu původní tvorby čtení naší interní mailové konverzace, kterou jsme odkryli svoje úmysly, sny, úspěchy i nedostatky, na kterých postupně pracujeme. Na formování budoucí tváře UzK na JAMU se však můžeš podílet i ty! Pokud máš zájem se zapojit do našich aktivit či se o nich chceš jenom dozvědět víc, napiš nám mail na otto.kauppinen@difa.jamu.cz, matej.nytra@difa.jamu.cz nebo bernardeta.babakova@difa.jamu.cz a domluvíme se na nezávazném přátelském setkání.

Klima není jen stav ovzduší, ale i tvoje životní prostředí – tvoje škola. Za klima je třeba bojovat nyní – zítra už bude pozdě. Klima je víc než JAMU!

Otto Kauppinen 
Univerzity za klima JAMU

Odkazy:

http://univerzityzaklima.cz/
https://www.facebook.com/univerzity.za.klima/
https://www.instagram.com/univerzity.za.klima/
https://twitter.com/unizaklima

Náhled do činnosti kolegů na Masarykově univerzitě:

https://www.em.muni.cz/komentare/12510-co-chteji-univerzity-za-klima-na-muni

Článek o Univerzitách za klima na A2larmu:

https://a2larm.cz/2019/11/univerzity-za-klima-pozaduji-po-ceskych-vysokych-skolach-uhlikovou-neutralitu-do-roku-202/