Akademické studie

Akademické studie představují svébytný prostor, ve kterém se můžete seznámit s výzkumnými aktivitami studentů Divadelní fakulty JAMU. Ačkoliv zde naleznete především odborné texty doktorandů, jedná se o místo otevřené všem těm, kdo se zabývají bádáním, v jehož centru zájmu stojí scénická a jiná umění.

Primárním záměrem studií je představovat témata, kterými se studenti ve svých výzkumech zabývají, a současně sdílet myšlenky a výsledky, k nimž na svých rozmanitých cestách za poznáním dospěli. Různorodost řešených otázek a přístupů přirozeně vychází z šíře vyučovaných oborů. Doufáme, že rozličné úhly pohledu, kterými autoři nahlíží na zkoumaná témata, budou zajímavé jak pro naši akademickou obec, tak pro svět mimo ni.   

Akademické studie jsou vydávány jako samostatná součást elektronické verze časopisu Ateliér 205 Divadelní fakulty JAMU.

 

Ateliér 205

ISSN 2787-9305

 

Vydavatel

Janáčkova akademie múzických umění

Divadelní fakulta
Mozartova 1, 662 15 Brno

 

Redakce

Redakci tvoří pracovníci, resp. pracovnice Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu Divadelní fakulty JAMU:

Mgr. Jiřina Hofmanová

Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.

Mgr. Naďa Satková, Ph.D.

Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D.

 

Kontakt

theatreresearch@jamu.cz 

+420 572 591 335 

 

 

Pravidla pro publikování textu

Zveřejňovány jsou původní autorské texty, které dosud nebyly publikované jinde.

Publikujeme dva druhy výstupů – odborné studie a zprávy z výzkumu.

Každý text je posouzen redakcí. U odborných studií probíhá recenzní řízení, v němž je text anonymně posouzen nezávislým recenzentem.

Autoři mohou své texty průběžně zasílat na: theatreresearch@jamu.cz

Text musí splňovat stanovené obsahové a formální požadavky (viz níže).

Součástí zaslaného textu musí být:

 • e-mailový a telefonický kontakt na autora,
 • krátká anotace textu (přibližně 10–15 řádků) v češtině a angličtině,
 • pět až deset klíčových slov (v češtině a angličtině), která vystihují podstatu článku,
 • seznam literatury a zdrojů, ze kterých autor čerpal.

O tom, který text bude zveřejněn, rozhoduje redakce na základě odborného posouzení textů a recenzního posudku (u odborných studií).

Redakce nemusí text zveřejnit, a to především z těchto důvodů:

 • text nebo jeho velká část již byla nebo bude publikována jinde (nesmí se jednat například o nijak neupravené kapitoly z disertační práce),
 • text nesplňuje stanovené požadavky z hlediska obsahu nebo formy,
 • autor textu nespolupracuje s redakcí nebo nedodržuje stanovené termíny.

 

Jak probíhá recenzní řízení?

Zaslané texty jsou posouzeny redakcí. Pokud nejsou zjištěny závady, postupuje se dále – proces se liší podle toho, jestli se jedná o odbornou studii, nebo zprávu z výzkumu.

 1. odborná studie

 

Text je anonymně posouzen nezávislým recenzentem, který formou písemného posudku doporučí/nedoporučí text k publikování, případně ho doporučí k publikování po zapracování připomínek. V tomto případě autor na textu dále pracuje na základě posudku a také na základě doporučení a komentářů redaktora, to vše za účelem zkvalitnění textu.

Posudek na základě doporučení redakce zadává recenzentovi manažer pro výzkum. Doba pro vypracování posudku je jeden měsíc.

 

 1. zpráva z výzkumu

Text zprávy z výzkumu je posouzen redakcí (neprobíhá tedy recenzní řízení a vypracování písemného posudku). Autor na textu dále pracuje na základě doporučení a komentářů redaktora.

 

Požadavky na text

Rozsah textu doporučujeme v rozmezí 10–15 normostran, maximálně 35 normostran.

U odborných studií je nutno dodržet standardy vědeckého textu – především důsledně uvádět informační zdroje v poznámkovém aparátu.

Poznámky jsou vedeny průběžně pod čarou, ne na konci textu.

 

Pro formát textu jsou stanoveny tyto požadavky:

 • písmo Arial
 • velikost písma základního textu 12, velikost textu poznámek pod čarou 10
 • řádkování základního textu 1,15, velikost řádkování textu poznámek pod čarou 1
 • mezery mezi odstavci 6 b., bez odsazení
 • velikosti nadpisů a podnadpisů (viz šablona)
 • úvodní strana (viz šablona)
 • zarovnání do bloku, dělení slov je možné
 • pokud text vznikl v rámci specifického výzkumu na Divadelní fakultě JAMU, je po sekci Závěr nutné uvést větu: „Tento text vznikl na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v rámci projektu NÁZEV PROJEKTU podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT na rok XXXX.“ (modré položky se konkretizují podle projektu)

 

Rady a tipy

 • Dobrým zdrojem aktuálních informací o pravopisu i základech typografie je internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV ČR – http://prirucka.ujc.cas.cz/.
 • Citáty delší než pět řádků pro přehlednější rozlišení původního a převzatého textu vyčleňujte do samostatných citačních odstavců.
 • Indexovou číslici (odkaz na poznámku) v textu umísťujte vždy až za interpunkční znaménko.
 • Používejte české uvozovky (tzv. 99 66 – „abcdef“); uvozovky v uvozovkách 9 6 (,abcdef‘).
 • Kurzívou vyznačujte názvy literárních děl, inscenací, filmů, konferencí či projektů (nikoliv časopisů).
 • Používáte-li vlastní překlad cizojazyčné publikace, uveďte v poznámce pod čarou originální text.
 • Ke zvýraznění textu používejte především tučné písmo, ostatní způsoby (typ písma, barva, podtržení) používejte jen v mimořádných případech.
 • Měsíc v datu uvádějte slovem: např. 17. listopadu 1989.
 • Ženská příjmení přechylujte. Výjimku představují cizí příjmení zažitá v základní podobě (např. Garbo, Monroe).
 • Na konec každé studie zařaďte soupis použité literatury a pramenů a seznam obrazových příloh včetně určení autorství či jejich zdroje.

 

Zápis bibliografických odkazů

 

Odkazy prosím uvádějte průběžně v poznámce pod čarou.


Příjmení autora uvádějte kapitálkami (Procházka), které zachovávají rozlišení velkých a malých písmen (ve Wordu v nabídce Písmo – Kapitálky), nikoli verzálkami (PROCHÁZKA).


Monografie
Tůma, Miroslav. Prorok minulosti. Praha: Naše vojsko, 1994.

Suchý, Pavel – Kolouch, Jiří. Divadlo snů. Praha: Odeon, 1968.

Část monografie
Brunton, Peter. Perspektivy. In Whitton, John. Život mezi životy. Praha: Unitaria, 1999, s. 9–14.

Nový, Václav. Divadlo novověku. In Týž. Dějiny divadla. Ostrava: Nové knihy, 1984, s. 889–905.

Příspěvek ve sborníku

Alan, Eman. Divadelní fenomenologie. In Němec, Adam – Mladý, Jiří (eds.). Česká divadelní teorie dnes. Praha: Karolinum, 2004, s. 84–96.


Seriálové publikace (články v časopisech)
Šíša, Zdeněk. Divadelní prach. Divadlo 10, 1959, č. 6, s. 10–11.

-mm- [Marie Malenská]. Medea moderní, avšak chladná. Táborské listy 29, 1956, č. 8, s. 5.

Anonym. Kdo druhému jámu kopá… Brněnský šotek 68, 1994, č. 50, s. 2.

 

Vysokoškolské závěrečné práce (diplomové, disertační atp.)

Uprka, Petr. Deviace v dramatech Petra Zelenky. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2008.

Článek v internetovém periodiku

Matras, Tomáš. Zrcadlení klasikova díla jako metafora nesmrtelnosti. iLiteratura.cz [online], 5. února 2012 [cit. 23. května 2012]. Dostupné na: <http://www.iliteratura.cz/Clanek/29495/hilsky-martin-shakespeare-a-jeviste-svet>.

Elektronický dokument, nosič

Grohová, Renata. Název textu [CD-ROM]. Jihlava: Archiv kraje Vysočina, 2008.

Archiválie (jednoznačná identifikace dokumentu a jeho uložení)

Procházka, Zdeněk. Režijní kniha k inscenaci Strakonický dudák. Strojopis. [1966]. 89 s. Uloženo v DoNM Praha, fond XYZ, složka Č-12345, sign. PA-12345.

Divadelní inscenace

Králova řeč. Národní divadlo Brno, prem. 15. března 2013, režie Martin Stropnický.

Film

Babovřesky. Režie Zdeněk Troška, 2013.

Darmošlapové (I Vitelloni). Režie Federico Fellini, 1953.

 

Opakování odkazu v poznámkovém aparátu

1) Tůma, Miroslav. Prorok minulosti. Praha: Naše vojsko, 1994.

2) Tamtéž. (Opakuje-li se zdroj bezprostředně po sobě.)

3) Op. cit. (Opakuje-li se zdroj /citovaný jako celek/ až poté, co byly mezitím citovány jiné zdroje.)

4) Op. cit., s. 26. (Opakuje-li se zdroj, jenž je z citátu zřejmý, avšak mění se strana.)

5) Tůma, M. Op. cit., s. 25. (Opakuje-li se zdroj a z citátu není zřejmý jeho autor.)