Pravidla pro publikování textu

Zveřejňovány jsou původní autorské texty, které dosud nebyly publikované jinde.
Publikujeme dva druhy výstupů – odborné studie a zprávy z výzkumu.
Každý text je posouzen redakcí. U odborných studií následně probíhá recenzní řízení, v němž je text anonymně posouzen nezávislým*ou recenzentem*kou.
Autoři a autorky mohou své texty průběžně zasílat na: theatreresearch@jamu.cz.
Text musí splňovat stanovené obsahové a formální požadavky (viz níže).

Součástí zaslaného textu musí být:

 • e-mailový a telefonický kontakt na autora*ku,
 • krátká anotace textu (přibližně 10–15 řádků) v češtině a angličtině,
 • pět až deset klíčových slov (v češtině a angličtině), která vystihují podstatu článku,
 • seznam literatury a zdrojů, ze kterých autor*ka čerpal*a.

O tom, který text bude zveřejněn, rozhoduje redakce na základě odborného posouzení textů (u všech typů textů) a recenzního posudku (jen u odborných studií).

Text nemusí být zveřejněn, a to především z těchto důvodů:

 • text nebo jeho velká část již byla nebo bude publikována jinde (nesmí se jednat například o nijak neupravené kapitoly z disertační práce),
 • text nesplňuje stanovené požadavky z hlediska obsahu (např. odborných kvalit) nebo formy (např. stylistiky),
 • autor*ka textu nespolupracuje s redakcí nebo nedodržuje stanovené termíny.

 

Jak probíhá recenzní řízení?

Zaslané texty jsou posouzeny redakcí. Pokud nejsou zjištěny závady, postupuje se dále – proces se liší podle toho, jestli se jedná o odbornou studii, nebo zprávu z výzkumu.

a) odborná studie

Redakce stanoví recenzenta*ku, který*á během jednoho měsíce text odborně posoudí. Posudek recenzentovi*ce zadá projektový*á manažer*ka (aktuálně Mgr. et Mgr. Pavla Musilová, pmusilova@jamu.cz). Recenzent*ka vypracuje písemný posudek, ve kterém text doporučí/nedoporučí k publikování, případně ho doporučí k publikování po úpravách. V tomto případě autor*ka na textu dále pracuje na základě posudku a také na základě doporučení a komentářů redaktora*ky.

b) zpráva z výzkumu

Text zprávy z výzkumu je posouzen redakcí (neprobíhá tedy recenzní řízení a vypracování písemného posudku). Autor*ka na textu dále pracuje na základě doporučení a komentářů redaktora*ky.

 

Formální požadavky na text

Rozsah hlavního textu (vč. poznámek pod čarou) doporučujeme v rozmezí 10–15 normostran (18 000–27 000 znaků), maximálně 35 normostran (63 000 znaků).
U odborných studií je nutno dodržet standardy vědeckého textu – především důsledně uvádět informační zdroje v poznámkovém aparátu.

 

Pro formát textu jsou stanoveny tyto požadavky:

 1. Písmo Arial.
 2. Velikost písma základního textu 12, velikost textu poznámek pod čarou 10.
 3. Řádkování základního textu 1,15, velikost řádkování textu poznámek pod čarou 1.
 4. Velikosti nadpisů a podnadpisů (viz šablona).
 5. Úvodní strana (viz šablona).
 6. Zarovnání do bloku, dělení slov je možné.
 7. Pokud text vznikl v rámci specifického výzkumu na Divadelní fakultě JAMU, je po sekci Závěr nutné uvést větu: „Tento text vznikl na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v rámci projektu název projektu podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT na rok xxxx.“ (Položky vyznačené kurzívou se konkretizují podle projektu.)
 8. Citace uvádějte v českých uvozovkách (viz bod 12), bez vyznačení kurzívou.
 9. Citáty delší než pět řádků pro přehlednější rozlišení původního a převzatého textu vyčleňujte do samostatných citačních odstavců.
 10. Odkazy uvádějte průběžně v poznámce pod čarou, ne na konci textu.
 11. Indexovou číslici (odkaz na poznámku) v textu umísťujte vždy až za interpunkční znaménko.
 12. Používejte české uvozovky (tzv. 99 66 – „abcdef“); uvozovky v uvozovkách 9 6 (,abcdef‘).
 13. Kurzívou vyznačujte názvy knih, časopisů, multimediálních publikací, inscenací, filmů a uměleckých děl obecně.
 14. Používáte-li vlastní překlad cizojazyčné publikace, uveďte v poznámce pod čarou originální text.
 15. Ke zvýraznění textu používejte především tučné písmo, ostatní způsoby (typ písma, barva, podtržení) používejte jen v mimořádných případech.
 16. Pokud citujete či parafrázujete první vydání knihy, tato informace se v bibliografickém odkazu neuvádí. Od druhého vydání dále už je ale nutné ji uvést.
 17. Nepřechýlená příjmení žen či nebinární osob, ať už česká nebo cizí, nemusíte přechylovat.
 18. Na konec každé studie zařaďte soupis použité literatury a pramenů a seznam obrazových příloh včetně určení autorství či jejich zdroje.

 

Rady a tipy

 

Zápis bibliografických odkazů

Ať už bude vámi zvolený systém citací jakýkoliv, dodržujte jej, prosím, v rámci celého textu včetně soupisu literatury a pramenů.


Monografie

Brockett, Oscar G. Dějiny divadla. Praha: Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-364-9.

Brockett, Oscar G. Dějiny divadla. 2. vyd. Praha: Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-364-9.

Shakespeare, William. Marná lásky snaha. Přeložil Martin Hilský. Praha: Evropský literární klub, 1999. ISBN 80-242-0239-5.

Voskovec, Jiří – Werich, Jan. Hry. Praha: Československý spisovatel, 1985.

Část monografie

Jochmanová, Andrea. Rané teoretické práce Jiřího Frejky o divadle. In Jochmanová, Andrea – Petišková, Ladislava. Osvobozené divadlo: na vlnách Devětsilu. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2022, s. 167–195. ISBN 978-807460-191-0.

Nový, Václav. Divadlo novověku. In Týž. Dějiny divadla. Ostrava: Nové knihy, 1984, s. 889–905.

Příspěvek ve sborníku

Bernátek, Martin. Theatrical apparatus and social change: The Divadlo práce project. In Imre, Zoltán – Kosiński, Dariusz (eds.). Reclaimed Avant-garde: Spaces and Stages of Avant-garde Theatre in Central-Eastern Europe. Warsaw: Zbigniew Raszewski Theatre Institute, 2018, s. 118–133. ISBN 978-83-66124-05-9.

Seriš, Pavol. Defining an Acting Style. In Kunderová, Radka (ed.). Current Challenges in Doctoral Theatre Research: proceedings of the conference held at the Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, Czech Republic. Brno: JAMU, 2017, s. 235–238. ISBN 978-80-7460-116-3.

Článek v odborném časopisu

Šíša, Zdeněk. Divadelní prach. Divadlo 10, 1959, č. 6, s. 10–11.

Pavlisová, Hana. Představení nové edice českých shakespearovských překladů v Brně. Theatralia 25, 2022, č. 2, s. 179–182. ISSN 1803-845X.
(Pozn. ISSN je nepovinný údaj, ale může sloužit k jasné identifikaci zdroje.)

Článek v deníkovém tisku

-mm- [Marie Malenská]. Medea moderní, avšak chladná. Táborské listy, 8. září 1956, roč. 5., s. 6.

Vysokoškolské závěrečné práce (diplomové, disertační atp.)

Uprka, Petr. Deviace v dramatech Petra Zelenky. Diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, 2008.

Článek v časopisu dostupný online

Koubský, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Online. Deník N. 15. 3. 2023. Dostupné z: https://denikn.cz/1103025/ne-jeste-nejsem-jako-clovek-rika-o-sobe-novy-jazykovy-model-spolecnosti-openai-je-impozantni-ale-porad-dela-velke-chyby/. [Citováno 2023-03-16].
(Pozn. Pokud online odkaz vede přímo k textu článku, píše se název článku kurzívou. V opačném případě – a v případě tištěných periodik – se stále kurzívou píše název zdroje, zde by to byl Deník N.)

Elektronický dokument, nosič

Grohová, Renata. Název textu [CD-ROM]. Jihlava: Archiv kraje Vysočina, 2008.

Archiválie (jednoznačná identifikace dokumentu a jeho uložení)

Procházka, Zdeněk. Režijní kniha k inscenaci Strakonický dudák. Strojopis. [1966]. 89 s. Uloženo v DoNM Praha, fond XYZ, složka Č-12345, sign. PA-12345.

Divadelní inscenace

Králova řeč. Režie Martin Stropnický, prem. 15. března 2013, Národní divadlo Brno.

Film

Sladký život (La dolce vita). Režie Federico Fellini, 1960.

Zátopek. Režie David Ondříček, 2021.

Seriál

Vyprávěj. 5. díl. Mikuláš chodí v létě [epizoda televizního seriálu]. ČT 1, 28. září 2009.

Rozhlasové dílo

Meteor [rozhlasový pořad]. ČRo 2 – Praha, 20. srpna 2011.

Youtube

Steve Jobs introduces iPhone in 2007. Online. Youtube. 27. 2. 2007. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=MnrJzXM7a6o. [Citováno 2022-03-21].

Citace specifické části audio/vizuálního materiálu

Budete-li citovat specifickou část audio či audiovizuálního materiálu (např. souvětí, záběr atp.), použijte časové údaje coby ekvivalent stránkování zdrojů tištěných, např. 10:18–13:43 či 07:26.

 Opakování odkazu v poznámkovém aparátu (opakuje-li se zdroj bezprostředně po sobě)

1) Voskovec, Jiří – Werich, Jan. Hry. Praha: Československý spisovatel, 1985.
2) Tamtéž.

Opakování odkazu v poznámkovém aparátu (opakuje-li se tentýž zdroj, ale liší se strana)

1) Voskovec, Jiří – Werich, Jan. Hry. Praha: Československý spisovatel, 1985, s. 18.
2) Tamtéž, s. 54.